ZABUDNUTÉ SRBSKÉ INFERNO( V TIENI USA/UA)

Tajný dokument o vlivu bombardování Jugoslávie: vliv na životní prostředí na Balkánu, v Maďarsku a na Ukrajině

Balkánské zápisky píšou o doposud tajném dokumentu z roku 2001 o dopadech bombardování Jugoslávie na životní prostředí. Proč Rada Evropy požadovala zákaz zbraní s ochuzeným uranem či plutoniem?

Srbská média dnes citují a tvrdí, že jde o dosud tajný dokument Parlamentního shromáždění Rady Evropy z 24. ledna 2001 o následcích bombardování Srbska (Parliament of the Council of Europe 24 January 2001 report on the consequences of the bombing in Serbia).

Z dokumentu citujme aspoň některé pasáže zprávy, které jsou podstatné:

„Shromáždění bere se znepokojením na vědomí vážný dopad vojenských operací na životní prostředí ve Svazové republice Jugoslávie mezi 24. březnem a 5. červnem 1999, jak bylo zdokumentováno mimo jiné OSN:

1.1. vzduchem, řekami a podzemní vodami došlo k přenosu znečišťujících látek, které ovlivnily celou jihovýchodní Evropu, zejména Albánii, Bulharsko, Řecko, Maďarsko, Rumunsko, „bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii“ a Ukrajinu;

1.2. účinky na zdraví a kvalitu života budou dlouhodobé, stejně jako na budoucí generace, které budou postiženy, zejména v důsledku cíleného zásahu průmyslových a skladovacích míst obsahující látky pro zdraví nebezpečné ze strany NATO použité munice s ochuzeným uranem;

1.3. přímé a nepřímé škody dramaticky zhoršily stav přírodního prostředí, již tak velmi špatného.
2. Stejně jako v případě operací v Bosně a Čečensku, státy zapojené do těchto operací nerespektovaly mezinárodní pravidla stanovená v článcích 55 a 56 protokolu I (1977) Ženevské úmluvy z roku 1949, která má za cíl omezit škody na životním prostředí v ozbrojených konfliktech.“
Doporučení Rady Evropy

Stejně tak důležitá je část dokumentu, která se zmiňuje o jisté nápravě škod způsobených těmto zemím. Citujeme:

„Těmto zemím by měla být poskytnuta zvláštní technická a finanční pomoc v případě nouze a to opatřeními na obnovu životního prostředí a sledování zdraví a životních podmínek populace;
C. obnova životního prostředí by měla být zahrnuta do programů pro hospodářskou, sociální oblast a přestavbu dopravy; Programy by měly zahrnovat integrovaný přístup k socioekonomickým otázkám a k dlouhodobé ekologické problematice v souladu s uznávanými principy „udržitelného rozvoje“, jak je uvedeno v deklaraci Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro, 14. června 1992); Měl by být posílen Pakt stability pro jihovýchodní Evropu zvláštním protokolem o nápravě ekologických škod způsobených konfliktem.“

Shromáždění Rady Evropy doporučilo Výboru ministrů následující kroky:

Shromáždění proto doporučuje, aby Výbor ministrů vypracoval úmluvu o prevenci životního prostředí v důsledku škod způsobených vojenskou sílou a vypracoval opatření na zmírnění krize, a to zejména v souladu s články 55 a 56 Protokolu I k Ženevským úmluvám z roku 1949.

Důležité závěrečné stanovisko: „Požadovat zákaz výroby, zkoušení, používání a prodeje zbraní obsahujících ochuzený uran, popř. plutonium.“

Srbská média vyčíslují

Srbská média nyní (jakož i v minulosti) publikuji některá data týkající se bombardování Srbska. Například se zmiňují, že NATO použilo kolem 31 tisíc hlavic s ochuzeným uranem, což představuje 10 tun tohoto uranu. Celkem bylo údajně použito až do 79 tisíc tun bomb celkem, kterými mělo být zasaženo v Srbsku 78 průmyslových cílů, 42 energetických objektů a 13 národních parků jako jsou Tara, Kopaonik, Fruška gora, Šar-planina a Vršačke planine. Kontaminace země v oblasti rumunsko-srbských hranic je 50krát větší než je norma a v pohraničních oblastech Bulharska je třicetinásobně větší koncentrace olova, mědi a kadmia.

https://casopisargument.cz/?p=49885

https://www.glassrpske.com/cir/novosti/vijesti_dana/nato-otrovao-srj-i-sedam-evropskih-zemalja/466269

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9143&lang=EN