APEL NA EURÓPU MIERU

tranform!europe odsudzuje útok Ruska pod vedením Vladimira Putina na Ukrajinu. Odmietame použitie vojenskej sily proti suverénnemu štátu, rovnako ako sme predtým odmietli rozmiestnenie síl NATO v krajinách susediacich s Ruskom a v krajinách Ázie, Afriky a Európy. Preto žiadame okamžité prímerie, zastavenie bombardovania, stiahnutie ruských vojsk z ukrajinského územia a návrat k rokovaciemu stolu.

Ukončenie novej studenej vojny s cieľom zabrániť ďalšej vojne

Príležitosť, ktorá sa naskytla po skončení studenej vojny na vytvorenie celoeurópskeho mierového a bezpečnostného systému, nebola využitá. Na jednej strane naďalej existuje NATO, ktoré viaže bezpečnostnú a vojenskú politiku 22 z 27 členských štátov EÚ na Spojené štáty, a na druhej strane celoeurópske a inkluzívne štruktúry, ako sú Rada Európy a OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe), boli marginalizované a vytlačené z verejného povedomia NATO, G7 a samotnou EÚ. Európska bezpečnostná politika sa nachádza vo viacerých krízach. Ukrajina je len jedným z viacerých ohnísk, kde sa stretáva konfliktný potenciál a diplomatické riadenie jednotlivých kríz v akútnej fáze nie je dostatočné na ich zmiernenie. Európa potrebuje bezpečnostnú architektúru, ktorá spravodlivo odráža záujmy všetkých európskych štátov. Blížiace sa 50. výročie Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE) je príležitosťou na obnovu a na prijatie aktualizovaného záverečného aktu, ktorý stanoví základné piliere európskej bezpečnosti. V zmysle otvorenej diplomacie by sa mierové hnutia, mimovládne organizácie a občianska spoločnosť z celej Európy (nielen z EÚ) mali zapojiť do prípravy a realizácie konferencie, a to nielen ako sprievodný program, ale skôr ako rovnocenní partneri.

Riešiť výzvy budúcnosti v mieri bude možné len vtedy, ak Európa opustí logiku studenej vojny z minulosti a bude čeliť budúcnosti spoločne. EÚ musí začať rozvíjať novú nezávislú bezpečnostnú stratégiu, ktorá bude prístupná jej susedom! Neznesiteľné náklady na vojnu bude vždy znášať pracujúca trieda. Zbraňový priemysel už nesmie byť beztrestný, zarábať milióny, zatiaľ čo ničí planétu a pripravuje mladých ľudí o právo na mierovú budúcnosť. Mladí ľudia na Ukrajine a v Rusku sú teraz odtrhnutí od svojich rodín a posielaní bojovať do vojny, ktorá slúži oligarchickým záujmom a ohrozuje ich životy a budúcnosť. Sme s ich rodinami a blízkymi, ktorí boli kvôli tejto iracionálnej vojne povolaní do armády, a staviame sa proti patriarchálnemu zmýšľaniu, ktoré vyzýva k násiliu.

Za nezávislú mierovú a bezpečnostnú stratégiu EÚ

Nie je možné hovoriť o strategickej autonómii EÚ, keď väčšina členských štátov EÚ je členom NATO. Rozvoj identity bezpečnostnej politiky EÚ musí ísť ruka v ruke so zrušením NATO a stiahnutím amerických vojsk a najmä jadrových zbraní. Pre nezávislú mierovú a bezpečnostnú stratégiu EÚ, a teda pre mierovú Európu, sa EÚ musí oslobodiť od paternalizmu bezpečnostnej politiky USA. EÚ je globálnym hráčom. Musí sa zamerať na dosiahnutie klimatických cieľov, viesť sociálne spravodlivý prechod od fosílnej energie k udržateľnej, preorientovať svoju obchodnú politiku na globálny Juh, rešpektovať a uplatňovať Dohovor OSN o utečencoch vo svojej utečeneckej politike. Mal by sa prehodnotiť štatút neutrálnych a nezúčastnených členov EÚ, ktorý je výslovne uznaný v Lisabonskej zmluve, a tým sa rozšíria diplomatické možnosti EÚ zohrávať konštruktívnu úlohu v napätí, ktoré v súčasnosti narastá.

Vyzývame na návrat k medzinárodnému právu v rámci OSN ako základu pre riešenie tohto konfliktu. NATO je jediný mnohonárodný bezpečnostný systém, ktorý na medzinárodnej scéne pôsobí v rozpore s výslovným mandátom Charty OSN. To z nej robí hrozbu pre mier, ako to dokazujú jej „operácie“ v Európe, Ázii a Afrike, ktoré spôsobili destabilizáciu, deštrukciu a zlyhanie pri plnom uplatňovaní sociálnych a ľudských práv ľudí v zasiahnutých oblastiach.

Európa ako zóna bez jadrových zbraní

Žiadame, aby sa všetky európske štáty pripojili k Zmluve o zákaze jadrových zbraní, ako to európske národy požadujú plnou väčšinou podľa všetkých prieskumov, ktoré sa na túto tému uskutočnili. Okrem toho presadzujeme vytvorenie zóny bez jadrových zbraní a vojensky nekoncentrovanej zóny v celej Európe, od Stredozemného mora po Baltské a Severné more, ako prvý krok k Európe bez jadrových zbraní. Žiadame, aby sa USA opäť pripojili k Zmluve o jadrových silách stredného doletu a aby sa Rusko aj USA zdržali opätovného zapojenia do nepriateľských pretekov v jadrovom zbrojení. Svet bez jadrových zbraní je bezpečnejší pre všetkých!

Z mierového manifestu organizácie transform! europe

https://www.transform-network.net/blog/article/stop-the-war-an-appeal-for-a-europe-of-peace/