PROTIPRÚD – Maskovaný strach EK

Tyranský režim sa bojí občanov: žiadne legálne držané zbrane. Bude z odzbrojenej Európy bezpečný raj? Len pre teroristov s nelegálnymi zbraňami. Skutočné nebezpečenstvo je Európska komisia. Ubránime sa?

Európska komisia (EK) vystupuje v úlohe ochrancu európskej verejnosti pred terorizmom a preto chce obmedziť aj legálny spôsob držania zbraní, aby bol život na starom kontinente bezpečnejší. Na prvý pohľad pekná idea, ale predstava, že bez zbraní, treba zdôrazniť legálne držaných, nebude teror a kriminalita, je scestná, odtrhnutá od reality a zavádzajúca. Preto sa automaticky natíska myšlienka o snahe mať radšej pod kontrolou bezbranné a poslušné obyvateľstvo, než čeliť hrdým občanom s možnosťou sebaobrany pred svojvoľným režimom.

Proti Ústave SR

EK v novembri 2015 predložila návrh novely smernice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Novelu v súčasnosti prerokúvajú výbory Európskeho parlamentu. Bruselská centrála navrhuje značne obmedziť legálne vlastníctvo zbraní obyvateľov EÚ. Slovenské združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum ako aj politici a podobné združenia v okolitých štátoch argumentujú, že teroristické činy nie sú páchané legálne držanými zbraňami.

Legis Telum pôsobí od roku 2009 a združuje v súčasnosti viac ako tisíc členov. Na Slovensku je vyše 170 000 držiteľov zbrojných preukazov. Združenie spustilo koncom minulého roka proti spomínanému návrhu EK petíciu, ktorú podpísalo takmer 30 000 občanov.

V petícii sa okrem iného uvádza: „Sme presvedčení, že boj proti zločinu nie je možné viesť obmedzovaním práv, ktoré bezúhonní občania nadobudli v súlade so zákonom. Zločin terorizmu nie je možné vykoreniť tým, že bezúhonní občania budú odzbrojení, slušným ľuďom budú zabavené legálne nadobudnuté zbrane, ktorými sa môžu brániť, že sa im znemožní venovať sa športovej streľbe či zberateľskej záľube, že zničíme vzácne kultúrne a historické zbierkové predmety nevyčísliteľnej hodnoty“.

Odporcovia smernice tvrdia, že takýto zákaz je vážne bezpečnostné riziko, nakoľko otvorí možnosti čiernemu trhu, nárastu počtu ilegálnych zbraní, a teda spôsobí menšiu kontrolu na úseku zbraní a streliva, ako je v súčasnosti.

Podľa predstaviteľov Legis Telum návrh smernice, ktorá chce radikálne obmedziť predaj a držanie legálnych zbraní, je v priamom rozpore s ústavami jednotlivých členských štátov, a teda aj s Ústavou SR. Ľudovít Miklánek, člen predstavenstva Legis Telum, k tomu uviedol:

„Návrh smernice hovorí o plošnom zákaze nielen predaja, ale aj držania. Uvádza, že všetky zbrane, ktoré menuje ako zakázané, vyvlastní od ich súčasných vlastníkov, ktorí ich nadobudli v súlade so zákonom. Definícia skupiny zakázaných zbraní je postavená veľmi vágne a prakticky do nej možno zaradiť skoro všetky samo nabíjacie zbrane. Požaduje zhabanie a zlikvidovanie aj všetkých zberateľských zbraní daných kategórií. Ponechať si ich budú môcť iba múzeá, ale budú ich musieť úplne znehodnotiť.“

Otvorený list ministrovi vnútra

Legis Telum sa obrátilo otvoreným listom na podpredsedu vlády SR a ministra vnútra Roberta Kaliňáka v obave o ďalší vývoj legislatívneho procesu schvaľovania návrhu novely smernice o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. V liste okrem iného uvádza: „Vážime si doterajšie odmietavé stanoviská predstaviteľov Slovenskej republiky k navrhovaným drakonickým zákazom, ktoré údajne v mene boja proti terorizmu majú bezdôvodne postihnúť bezúhonných občanov. Navrhované zákazy povedú k zadržaniu legálne nadobudnutého majetku, strate možnosti účinne chrániť život, zdravie a majetok, likvidácii kultúrneho dedičstva, zániku športových činností, strate živobytia ľudí pôsobiacich v oblasti výroby a predaja zbraní a radikálnemu zhoršeniu bezpečnosti. S takýmto názorom sa stotožnil aj Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý svojím rozhodnutím z 9. mája 2016 všetky komisiou navrhované zákazy odmietol. V dňoch 9. a 10. júna bude na zasadnutí Rady, ktorého sa osobne zúčastníte, predložený návrh stanoviska Rady k návrhu novely smernice. Žiaľ, ako iste viete, pod tlakom silných členských štátov bude Rade predložený materiál, ktorý prináša ešte prísnejšie zákazy ako návrh Európskej komisie.

Veríme, že budete ako minister vnútra v tejto veci aj naďalej stáť na strane bezúhonných občanov Slovenskej republiky. Sme presvedčení, že zachovanie striktne odmietavého postoja voči návrhu Európskej komisie a Rady je nielen v záujme legálnych držiteľov zbraní, ale celého Slovenska. Obraciame sa preto na Vás aj touto cestou s prosbou, aby ste na nadchádzajúcom zasadnutí Rady opäť vyjadrili nesúhlasný postoj s návrhom smernice podaním vyhlásenia v mene Slovenskej republiky, ktorým naša vlasť odmietne túto reguláciu z hore uvedených závažných dôvodov.“

Argumenty pre a proti

Legis Telum argumentuje proti navrhovanej smernici EK , žežiadny teroristický útok nebol vykonaný občanom EÚ, ktorý by bol držiteľom príslušného povolenia na legálne držanie strelných zbraní alebo zberateľom. Použité zbrane boli nelegálne nadobudnuté na čiernom trhu. Reštrikčné opatrenia sú zamerané na nesprávnu skupinu a nepôsobia preventívne pred podobnými útokmi.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný taktiež spochybňuje opodstatnenosť bruselskej iniciatívy: „EK si zamieňa následky s príčinami a podsúva pseudoproblém zbraní ako problém mimoriadne závažný, čím odvádza pozornosť od skutočne vážnych otázok, ktoré orgány EÚ buď nie sú schopné efektívne riešiť, alebo sa im vyhýbajú pre ich zložitosť a komplexnosť. Snaha EK vyznieva nielen mimoriadne absurdne, ale má slušný potenciál zvýšiť počet tých, ktorí nedôverujú politike EK a rozšíria rady odporcov spoločnej Európy, navyše s dôvodným podozrením, že tento zákaz môže byť len začiatkom v slede ďalších reštrikcií voči obyvateľom únie v oblasti ich práva na ochranu života a majetku.“

Napríklad Švajčiarsko má jednu z najnižšej úrovne kriminality na svete, napriek tomu, že v krajine so šiestimi miliónmi obyvateľmi sa nachádzajú v domácnostiach dva milióny zbraní, vrátane 600 000 plnoautomatických zbraní a 500 000 krátkych strelných zbraní. Ďalší príklad je z USA ? mestečko Kennesaw v štáte Georgia má od roku 1982 v zákone zakotvenú povinnosť pre obyvateľov vlastniť v domácnosti aspoň jednu zbraň s nábojmi. Nie je to však miesto, kde bujnie kriminalita a streľba ako na Divokom Západe. Od roku 1982 do roku 2009 tu došlo k jedinej vražde.

EK zdôvodňuje smernicu tým, že nemôže ignorovať použitie legálnych zbraní nielen pri teroristických útokoch, ale aj pri ďalších tragických udalostiach, ako sú streľby v školách, na rockových koncertoch alebo v mládežníckych táboroch. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v rokoch 2000 ? 2012 zomrelo v krajinách EÚ na následky zranení spôsobených strelnou zbraňou viac ako 87 000 ľudí.

Argumenty pre i proti vyvolávajú diskusiu, čo bude reálnym výsledkom smerníc a nariadení eurokomisárov z novodobého politbyra. Najskôr to zaváňa úsilím otestovať politickú reprezentáciu jednotlivých európskych krajín a európsku verejnosť, do akej miery je schopná naďalej obetovať ústavu, zvrchovanosť, nezávislosť a dobrovoľne sa podriaďovať nezmyselným a neadekvátnym príkazom z eurocentrály, kde majú iné priority ako záujmy európskych krajín a Európy ako celku.

http://www.protiprud.sk/politika/1836.htm