VÝMENA EURÓPSKEHO OBYVATEĽSTVA(Z „EKONOMICKÝCH“ PRÍČIN?!)

Európa chce podporiť legálne prisťahovalectvo zo severnej Afriky: „Každý vyhrá“.

Flexibilnejšie postupy pri udeľovaní povolení na pobyt, partnerstvá s Marokom, Tuniskom a Egyptom s cieľom prilákať talenty pre profesie, ktorých je v Európe nedostatok. Európska komisia predstavila sériu iniciatív na uľahčenie legálnej pracovnej migrácie na starnúci kontinent. „Jednoducho povedané: bez pracovnej migrácie sa z toho nedostaneme,“ zhrnul podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas a povedal, že „migrácia je súčasťou DNA Európy“, ako aj jej histórie.

Komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová dodala: „Dva až tri milióny štátnych príslušníkov tretích krajín vstúpia do EÚ legálne každý rok. Naproti tomu je 125 000 až 200 000 nelegálnych vstupov. Legálna migrácia má zásadný význam pre našu hospodársku obnovu, digitálnu a ekologickú transformáciu a pre vytvorenie bezpečných ciest do Európy. Prispieva tiež k zníženiu nelegálnej migrácie. Balík zjednodušuje proces podávania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu v EÚ a posilňuje práva obyvateľov a ich rodín. Som presvedčený, že vytvárame pevný základ pre prilákanie nových talentov do EÚ teraz aj v budúcnosti.“

Legálnych migrantov však nie je dosť na to, aby uspokojili obrovské potreby EÚ, ktorá čelí nedostatku pracovných síl na trhu práce. Výkonná moc EÚ preto navrhuje zmeniť a doplniť smernicu o pracovných povoleniach a povoleniach na pobyt (jednotné povolenie) posilnením záruk spravodlivého zaobchádzania a ochrany pred zneužívaním zo strany zamestnávateľov. Držitelia povolenia budú môcť napríklad zmeniť zamestnávateľa alebo krátkodobo zostať bez práce bez toho, aby stratili povolenie. Komisia chce tiež zjednodušiť podmienky udeľovania postavenia osoby s dlhodobým pobytom, napríklad umožnením kumulácie období pobytu v rôznych členských štátoch.

Navrhovaný balík obsahuje aj prevádzkovú zložku. Komisia chce napríklad do konca roka nadviazať partnerstvá s Marokom, Tuniskom a Egyptom, aby uspokojila potreby členských štátov a partnerských krajín v oblasti zručností. V druhej fáze budú nasledovať Pakistan, Bangladéš, Senegal a Nigéria. Výmenou za to by EÚ od týchto krajín požadovala záväzky v oblasti boja proti nelegálnej migrácii.

Komisia tiež plánuje vytvoriť „európsky fond talentov“, ktorý by zatraktívnil EÚ a pomohol zamestnávateľom nájsť potrebné profily. Do leta by mal byť spustený pilotný projekt pre nedávno príchodzích z Ukrajiny. Školy, ktoré hľadajú ukrajinských učiteľov, by z toho mohli profitovať. Z dlhodobého hľadiska by EÚ podporila hľadanie opatrovateľských profesií, ktorých je vo väčšine Európy nedostatok.

Legálna migrácia zostáva v kompetencii členských štátov, ktoré rozhodujú o počte legálnych migrantov, ktorých chcú prijať. EÚ-27, ktorá v minulosti neprejavila veľkú ochotu spolupracovať v otázkach migrácie na úrovni EÚ, bude musieť o návrhoch Komisie hlasovať, rovnako ako Európsky parlament.

Komisia navrhuje politiku legálnej migrácie. V rámci komplexného prístupu k migrácii stanoveného v Pakte o migrácii a azyle Komisia navrhuje právne, operačné a politické iniciatívy, ktoré budú prínosom pre hospodárstvo EÚ, posilnia spoluprácu s tretími krajinami a dlhodobo zlepšia celkové riadenie migrácie. Balík návrhov obsahuje aj konkrétne opatrenia na uľahčenie vstupu na pracovný trh EÚ pre ľudí, ktorí utekajú pred ruskou inváziou na Ukrajinu.

Revízia smernice o dlhodobých pobytoch uľahčí získanie štatútu dlhodobého rezidenta. Podmienky prijatia sa zjednodušia: napríklad bude možné prekrývať obdobia pobytu v rôznych členských štátoch. Okrem toho sa revíziou posilnia práva dlhodobých rezidentov a ich rodinných príslušníkov vrátane zlepšenia podmienok na zlúčenie rodiny a uľahčenia mobility v rámci EÚ.

Komisia navrhuje vytvoriť prvú celoeurópsku platformu a „zásobník talentov EÚ“ s cieľom zatraktívniť EÚ pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú záujem o pracovné príležitosti, a pomôcť zamestnávateľom nájsť pracovníkov s potrebnými zručnosťami. S cieľom riešiť naliehavú potrebu uľahčiť prístup na trh práce pre novopríchodzích z Ukrajiny Komisia navrhuje pilotnú iniciatívu, ktorá by mala začať fungovať do leta 2022.

EÚ má starnúcu a klesajúcu populáciu. Do roku 2070 klesne počet obyvateľov v produktívnom veku z približne 65 % (od roku 2019) na 56 % až 54 % z celkového počtu obyvateľov EÚ-27.

Tieto trendy zvyšujú tlak na trhy práce, čím oslabujú konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Podiel obyvateľstva v produktívnom veku sa znižuje, zatiaľ čo podiel starších ľudí sa zvyšuje. Je to zrejmé najmä v niektorých členských štátoch. Niektoré regióny v EÚ sú poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku postihnuté viac ako iné, pričom najviac sú postihnuté vidiecke oblasti. Klesajúci počet obyvateľov v produktívnom veku zvyšuje tlak na naše dôchodkové systémy a systémy sociálnej ochrany a spochybňuje ich dlhodobú udržateľnosť.

Okrem toho musí EÚ riešiť nedostatok pracovnej sily v konkrétnych odvetviach a regiónoch na všetkých úrovniach kvalifikácie: zamestnávatelia v EÚ budú v roku 2020 čeliť nedostatku až v 28 povolaniach, ktoré zamestnávajú 14 % pracovnej sily EÚ. Medzi tieto povolania patria inštalatéri, zdravotné sestry, systémoví analytici, zvárači a rezači plameňom, vodiči ťažkých nákladných áut a kamiónov, stavební inžinieri a vývojári softvéru.

https://casopisargument.cz/?p=42350

https://www.7sur7.be/monde/leurope-veut-favoriser-limmigration-legale-venant-dafrique-du-nord-tout-le-monde-y-gagne~a676b4c2/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2654