ZÁMIENKA NA EUROTOTALITU

Evropská unie zintenzivňuje úsilí o cenzuru a marginalizaci hlasů, které nesouhlasí s její politikou, a to pod vhodným eufemismem boje proti „falešným zprávám“ („Fake News“). Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v květnu roku 2017 napsal: „Komise musí zkoumat dopady šíření falešných informací online platformami na naše demokracie, a iniciovat diskusi o tom, co bude na úrovni EU potřeba udělat k ochraně našich občanů.“ Je pozoruhodné, jak pečlivě chce Juncker v totalitní podobě chránit občany EU před zprávami, které nesouhlasí s narativy a agendami Komise.

V říjnu 2017 Evropská komise představila svou politiku proti „falešným zprávám“ a způsob „jak hodlá vyřešit šíření falešných zpráv“. Podle Komise „se falešná zpráva skládá z úmyslné dezinformace šířené prostřednictvím on-line sociálních platforem, zpravodajských médií nebo tradičních tiskovin“. Podle Komise se zpravodajská politika EU proti falešným zprávám řídí mimo jiné „svobodou projevu, pluralitou médií a právem občanů na rozmanité a spolehlivé informace“.

Toto ujištění o svobodě projevu a pluralismu je spíše směšné: EU již dělá, co může, aby odstranila „pluralitu médií a… různorodé a spolehlivé informace“. EU má například zavedeny programy – jako je Program pro práva, rovnost a občanství (REC) – které se intenzivně snaží ovlivňovat hlavní zpravodajské sdělovací prostředky a jejich novináře vlastní agendou EU – například pokračováním masové migrace do Evropy z Afriky a Středního východu. Za tímto účelem nedávno Evropská komise financovala vydání příručky s pokyny pro novináře o tom, jak psát o migrantech a migraci. Příručka byla zveřejněna 12. října Mezinárodním tiskovým institutem (IPI) – sdružením profesionálů v oblasti médií, kteří reprezentují přední digitální, tiskové a televizní a rozhlasové zpravodajství ve více než 120 zemích. Konkrétně s ohledem na muslimy pokyny doporučují:

„… Dávejte pozor, abyste dále nestigmatizovali názvy jako „muslim“ nebo „islám“ tím, že je spojíte s konkrétními činy… Nedovolte, aby tvrzení muslimských extremistů o činech „ve jménu islámu“ zůstala nezpochybněna. Zdůrazňujte… rozmanitost muslimských komunit…“

EU rovněž finančně podporuje kampaň „Media Against Hate“ (Média proti nenávisti), kterou provozuje Evropská federace novinářů (EJF), největší organizace novinářů v Evropě, která zastupuje více než 320 000 novinářů ze 43 zemí. Cílem této kampaně je:

„… zlepšit mediální pokrytí týkající se migrace, uprchlíků, náboženství a marginalizovaných skupin… proti projevu nenávisti, netolerance, rasismu a diskriminace… zlepšit implementaci právních rámců omezujících nenávistné projevy a regulujících svobodu projevu…“

Na podporu své nově vznikající politiky proti „falešným zprávám“ nedávno Evropská komise jmenovala 39 „odborníků“ do tzv. „Skupiny na vysoké úrovni (HLEG) o falešných zprávách a on-line dezinformacích“:

„Zahrnuje zástupce občanské společnosti, platformy sociálních médií, zpravodajských médií, novinářů a akademické obce…

„Skupina na vysoké úrovni poskytne Komisi poradenství, pokud jde o vymezení fenoménu falešných zpráv, vymezení rolí a odpovědnosti příslušných zúčastněných stran, využití mezinárodního rozměru, zhodnocení stávajících pozic a formulace doporučení.“

Zástupci médií byli téměř výlučně vybíráni z médií hlavního proudu – gigantů, jako jsou ARD, RTL, Švédská státní televize, Sky News, AFP a News Media Europe, což ukazuje, že možnost dosažení vyváženého výsledku těmito odborníky je spíše iluzorní. Oni do značné míry dokonce považují nová a alternativní média za hrozbu a je zdánlivě v zájmu zástupců těchto médií označit konkurenční alternativní a nová média jako „falešné zprávy“. Skupina na vysoké úrovni uspořádala zahajovací schůzku dne 15. ledna 2018.

Evropská komise prozkoumá názory občanů EU a uskuteční průzkum veřejného mínění Eurobarometru, který bude zahájen počátkem roku 2018 a bude „měřit a analyzovat vnímání a obavy evropských občanů ohledně falešných zpráv“. Komise rovněž uspořádá „konferenci s více zainteresovanými stranami o falešných zprávách“, která „vymezí hranice problému, posoudí účinnost řešení již zavedených sociálními médii a dohodne se na klíčových zásadách pro další akce“.

EU není jediná, kdo ohrožuje svobodu projevu pod záminkou ochrany před „falešnými zprávami“. Ve Francii oznámil prezident Emmanuel Macron, že chce zavést novou legislativu zaměřenou na regulaci „falešných zpráv“ během volebních období, včetně „nouzových právních opatření“, která by francouzské vládě umožnila odstranit „falešné zprávy“ z webových stránek nebo blokovat stránky zcela. Macron řekl:

„Pokud chceme chránit liberální demokracie, tak musíme být silní a musíme mít jasná pravidla. Když se budou šířit falešné zprávy, bude možné jít k soudu… a pokud to bude vhodné, obsah bude odstraněn, uživatelské účty budou smazány a v extrémním případě zablokujeme i webové stránky.“

Takový zákon by znamenal, že francouzský stát – nebo ten, kdo by byl v pozici, aby mohl zastávat funkci myšlenkové policie v jeho zastoupení – se stane arbitrem toho, co tvoří „pravdu“, podobně jako nový německý cenzurní zákon vyžaduje, aby sociální média působila jako privatizovaná myšlenková policie německého státu.

Navrhovaný francouzský zákon by však šel ještě dál než německá cenzura tím, že by francouzským orgánům umožnil zablokovat celé webové stránky během volebního období, což je drakonické opatření k boji proti politickým oponentům, které by uvedlo Francii do stejné kategorie zemí, jako jsou Čína a Írán, které blokují webové stránky, které nevyhovují agendám režimu.

Takový francouzský zákon by rovněž porušoval právo na svobodu projevu a informace zaručené článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech, kterou Francie podepsala, a jurisdikcí Evropského soudu pro lidská práva. Článek 10 stanovuje, že každý má nejen právo na svobodu projevu, ale také právo „přijímat a šířit informace a myšlenky bez zásahu ze strany orgánů veřejné moci a bez ohledu na hranice…“ Vlády nemají v tomto právo zasahovat – s několika specifickými výjimkami popsanými v článku 10 – protože takový zásah představuje vládní cenzuru.

Celkově se zdá, že Evropa usiluje o to, aby se totalita opět vrátila.

Judith Bergman je publicistka, právnička a politická analytička

https://cs.gatestoneinstitute.org/11892/evropa-navrat-totality