AKÝ NOVÝ SVET?

Motto:

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim ho dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů – a demokracie jim je dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní.

A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody touží po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než nejhorší monarchie nebo oligarchie.“ (Sokrates)

Od nepaměti lidé sní o světě, který bude lepší než ten, ve kterém momentálně žijí. Je to přirozená reakce na okolní podmínky a překážky, které život přináší. Způsoby jak dosáhnout života v lepším světě jsou různé. Usilovnou prací měnit životní prostor, oprášit staré a zapomenuté postupy nebo vymyslet nové. Ale zdaleka nejčastějším způsobem změnit svůj život i život lidí kolem sebe byla a je válka. Je rychlá, efektivní a přináší okamžité výsledky v podobě hmotného bohatství, území, poddaných /otroků, materiálních a energetických zdrojů a někdy i nových myšlenek, věrouk, ideologií a filosofií. Stručně: zdrojů a metod(ik).

Z diskusních příspěvků na tomto (i předchozím) fóru jsem vyrozuměl, že KSB/KOB(pozn.-Koncepcia všeobecnej bezpečnosti) je také jednou z takových metodik, která se (podle diskutujících) nachází na vrcholu dosavadního lidského myšlení, neboť všechny předchozí metodiky převyšuje. Cílem „uživatelů“ této metodiky je vybudovat „biogenní ne – davo-elitářskou společnost“, založenou na pozitivních vlastnostech člověka, přiblížit se tak k pochopení Božího záměru jako nejvyššího principu Světa a začít žít v souladu s tímto záměrem. (Alespoň tak to bylo opakovaně prezentováno.)

V cestě k realizaci tohoto úmyslu však stojí řada překážek.

V první řadě nekonečná rozmanitost lidského myšlení.

Lidé mají na život, společnost, přírodu, vesmír, historii, přítomnost i budoucnost různé názory, každý podle svých osobních vlastností, znalostí a zkušeností. Vtěsnat je všechny do jedné škatulky není reálné a dříve nebo později část těchto názorů narazí na stěny krabice, kterou bude jednou (ne)víra v Boha, podruhé (ne)konečnost vesmíru a potřetí realita jako taková.

Další překážkou jsou atavistické sklony druhu Homo sapiens vzniklého z vývojově nižších předků, projevující se především pudem rozmnožovacím, přeměněném u velké části populace v pud shromažďovací (majetku), pudem sebezáchovy, přeměněného u velké části populace v nevázaný sex bez odpovědnosti za následky, a v nabytí vlastností, které část populace, která je nemá, nazývá lhostejnost, sobectví, pokrytectví a sklon ke zločinnosti.

Pod vlivem událostí posledních cca 500 let (počátky hledejme u zahájení zámořských objevů a rozhodující obrat na konci 18. století – Velká francouzská revoluce zahájila éru liberalizace lidské společnosti), lidstvo dospělo k dalšímu kritickému období, které nazýváme neoliberální současnost. Potenciál liberalismu se přiblížil k bodu vyčerpání a lidstvo stojí před dalším bodem zlomu svého vývoje.

Kam bude tento vývoj směřovat?

To kardinální otázka, na kterou hledají lidé odpověď už po staletí.

V jedné diskuzi zde na fóru zaznělo i toto (parafrázuji – nemám ten příspěvek dispozici):

Zatímco „analytici se přehánějí v tom rozpitvat, CO se stalo, KSB/KOB rozkrývá, JAK se to stalo a PROČ se to stalo.“

Tady vidím první slabinu KSB/KOB a současně argument, proč nemůže stát nad všemi metodikami.

Pracuje totiž stejně jako všechny ostatní metodiky s minulostí. Pokud by totiž byla skutečně nad všemi, tak by dávala odpověď na otázku, CO se stane, KDY se to stane, JAK se to stane a PROČ se to stane!

Analyzovat minulost umí stejně dobře šaman z vnitřností zabitého zvířete, jako farář ve zpovědnici nebo marxista-leninista na hodině PŠM. V tom se od nich KSB/KOB nijak neliší. (Někteří šamani dokonce dokážou z minulosti předpovědět budoucnost.)

Ale říkat, až je po všem, „my jsme to věděli, ale nemohli jsme to dopředu říct“, je pouhý alibismus a snaha zakrývat vlastní neznalost (jako v případě „afghánského fiaska“).

O vybudování nové společnosti se lidstvo pokoušelo v historii mnohokrát, Ať už to byli adamité v době husitských válek, migranti v Novém světě, komunardi v Paříži nebo bolševici v Rusku. Jejich úspěchy byly jen krátkodobé a výsledky dočasné. Většina těchto pokusů byla utopena v krvi a ty zbývající se dříve nebo později přeměnily v tradiční model společnosti. (I „otcové zakladatelé“ USA jasně deklarovali, že jejich záměrem je vytvořit „Británii bez monarchie“).

Jaké jsou tedy nutné podmínky pro vybudování nové společnosti?

1. Metodika a nosná ideologie srozumitelné „davu“.

Metodiku máte, ideologii nikoliv. (O Boha a jeho záměry se opírali staří Judé už při Exodu.)

2. Dostatek kádrů pro obsazení klíčových pozic.

Je vás pár stovek, možná tisíců. To nestačí. Síly, které stojí proti vám, mají mnohem širší kádrovou základnu a dobrovolně svá místa neopustí. Navíc benefity za „služby elitám“ lákají stále nové adepty toužící po „životě nahoře.“

3. Ovládnout masová média (aspoň částečně).

Abyste mohli svou metodiku a myšlenky šířit „davem“, potřebujete k tomu masová média. Tzv. alternativu sleduje jen několik % lidí. Tvrzení, že lidé si sami najdou a nastudují, co je zajímá, „lidé se probouzejí“ apod. jsou klamná. Najde se pár desítek nebo stovek jedinců, kteří „hledají“, ale rychlost „probouzení“ je řádově nižší než rychlost postupu světového společenství ke korporátně-fašistickému uspořádání. Kdo nevěří, ať se ohlédne o 10 let zpět, pak se podívá do současnosti a promítne si trajektorii vývoje do nejbližší budoucnosti. Ano, hraje se o čas, protože i protistraně docházejí zdroje, ale na rozdíl od „uživatelů KSB/KOB“ i většiny „davu“, oni nebudou váhat s použitím násilí, pokud to uznají za potřebné.

4. Zvítězit nenásilnou cestou znamená např. vyhrát volby.

To není reálné – opět z důvodu absence znalosti metodiky v „davu“, nedostatkem kádrů a z toho plynoucího neoslovení voličů. Aby „dav“ přijal KSB/KOB za svou, musela by se zavést do výuky na školách, což je opět nereálné bez uchopení moci (vítězství ve volbách). Kruh se uzavírá. (Mimoto vyhrát v současnosti volby z pohledu slibů pozitivních změn v podstatě nic neznamená – Babiš a Trump jsou toho výmluvným příkladem.)

5. Omezit konkurenci jiných metodik.

Kromě KSB/KOB jsou v davu mnohem více rozšířeny jiné metodiky poznání, jako např. víra (křesťanská, islám), marxismus-leninismus, liberalismus (M. Thatcherová: „Společnost neexistuje, existují pouze jednotlivci usilující o svůj prospěch.“), víra v mimozemšťany a jejich pomoc, atd. Nebudu zde řešit spor o podstatě víry a vědění a o rozdílech mezi nimi. Někomu prostě stačí víra, motlitba a zpověď, jinému zabít nevěřícího a dalšímu bojovat proti vykořisťování člověka člověkem. Pro daného jednotlivce je to metoda, jak změnit svět k lepšímu, a teoretické disputace ho víceméně nezajímají.

Kontrolní otázka:

Jak přesvědčíte tyto „vyznavače jiných metodik“ o tom, že žijí v omylu, používají “špatnou metodiku“ a že ta vaše je správná a pravdivá? A neargumentujte tím, že k tomu musí každý dospět sám, protože v tom případě se většinové podpory nikdy nedočkáte, anžto „ve třídě je vždy více průměrných a podprůměrných než jedničkářů“.


6. Získat podporu většiny obyvatelstva. Pokud nezískáte většinovou podporu, zůstanete MENŠINOVÝM názorem a čekají vás dvě varianty budoucnosti:

Nadále zůstanete menšinou, dál povedete své učené disputace, nikoho nebudete zajímat, kromě úzkého okruhu členů a sympatizantů, a svět půjde cestou, na kterou nebudete mít žádný vliv.
Převezmete moc, začnete řídit společnost k lepším zítřkům a vybudujete něco nového. Stanete se NOVOU ELITOU, časem části „davu“ nenáviděnou, protože svou metodikou omezíte jejich odlišné představy a možnosti o životě a tím zachováte status davo-elitářské společnosti, i když váš původní záměr byl opačný.

Abyste mohli rozšiřovat svůj vliv, potřebujete získat zdroje, z nich plynoucí ekonomickou moc, na ni postavenou politickou moc a přístup do médií. Rozšířit KSB/KOB mezi široké masy lze nejsnáze právě pomocí médií a vzdělávací soustavy. To znamená zavést výuku KSB/KOB ve školách a současně omezit vliv jiných teorií, náboženství a metodik, které jsou s ní v rozporu.

7. Z pohledu přirozené diferenciace společnosti je bez-elitní společnost utopií.

Existují totiž „přirozené elity“, např. pro děti jsou elitou rodiče, pro žáky učitelé, pro sportovce trenéři, pro úředníka či zaměstnance v továrně ředitel, atd. Aby společnost fungovala, VŽDY musí být řízena a VŽDY někým, kdo k tomu má schopnosti, znalosti, zkušenosti, kdo má cíl, k němuž řízení směřuje, a (občas) mandát (souhlas) od těch, kdo tomuto řízení podléhají. Platilo to v tlupě lovců mamutů i v kapitalistické společnosti a bude to platit i ve vysněném komunismu. Jen poskytnutí souhlasu se může lišit formou – od podrobení síle, hmotnému prospěchu, intelektuální převaze, až po dobrovolnost na základě rotace kádrů.

8. Ve své neochvějné víře v KSB/KOB jste podobní sektě prvotních křesťanů.

Ti také věřili ve všemocnost své víry a události kolem nich plynuly jako kalná voda, které si nevšímali. Žili ve své víře a spoléhali na spasitele. Trvalo jim 300 let, než jejich počet a rozšíření víry dosáhlo takové úrovně, že se mohli pokusit převzít moc ve společnosti a i tu si museli vybojovat v přímém střetu se „starou“ elitou. Pak už to šlo obvyklým způsobem. Budování hierarchické struktury, přebírání dalších (ekonomických) zdrojů, zákaz jiných náboženství, vznik represivních složek a výstup na vrchol pyramidy moci.

Svou víru šířili nejdříve ohněm a mečem, potom děly a puškami, o pár desetiletí později tanky a kulomety, letadly a raketami (humanitární bombardování) a dnes vyselektovanými a pečlivě upravenými informacemi, následným očkováním, umělým ochlazováním planety, čipováním a nepřetržitým sledováním a řízením chování každého jednotlivce. Tady na konci je krásně vidět, jak se původní heslo francouzské revoluce „Rovnost, volnost, bratrství“ a motto nastupujícího liberalismu obrátily ve svůj protiklad.

Jak dlouho bude trvat vyznavačům KSB/KOB, než dosáhnou podobného postavení na vrcholu společnosti? Protože nemůžete řídit sociální supersystém zespodu, z pozice popeláře, zedníka, učitele nebo obvodního doktora! Pokud budu parafrázovat Švejka (když se ho ptali, jak dlouho bude trvat válka), odpověď bude znít asi takto: Nejsme o polovinu chytřejší, jsme jen v některých (převážně technických) oborech trochu vyspělejší, takže to bude (hypoteticky) trvat opět desítky, možná 100 nebo 200 let. (Pokud se vám vzdor předpokladům podaří uchopit moc násilím, může to být mnohem dříve… )

To, že se ve skutečnosti už dávno považujete za elitu, která je nadřazena většině lidí obývajících tento svět, dokazuje i váš slovník. Lidé jsou pro vás dav, biomasa, dobytek, spotřební materiál – jen namátkou jsem vybral pár výrazů z vašich diskuzí na kob-fóru. I to vypovídá o způsobu vašeho myšlení a obrazu budoucnosti podle vyznavačů KSB/KOB. O tom, jak hodnotíte články a vystoupení politiků, vědců, komentátorů, analytiků v různých oborech a dalších osobností, jsem už psal v minulosti a nebudu se opakovat.

Myšlenky se šíří určitou rychlostí, ale skutky vládnoucí vrstvy jsou realizovány daleko rychleji. Vývoj posledních 30 let je toho výmluvným důkazem a zavádění NWO je v plném proudu, navzdory snahám některých skupin i jednotlivců (Putin a spol, Orbán) a pokračuje stále rychlejším tempem. Takže, ano lidé se snad pomalu probouzejí, ale pád světa do propasti je mnohem rychlejší. Pokud se lidé přesto probudí včas, nebude to zásluha ani vaše, ani KSB/KOB, ale jen a jen společenského vědomí a zdravého selského rozumu právě těchto lidí, které vy pohrdlivě nazýváte dav… Co s tím uděláte, nechám na vás.

P.S. A pamatujte: Rusko už nikoho zachraňovat nebude.

Autor: Vlasta Národník

http://www.nwoo.org/2021/10/16/jak-vybudovat-novy-svet/