NA CESTE K EURO SUPERŠTÁTU!

Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFCO) podporil správu navrhujúcu významné zmeny zakladajúcich zmlúv Európskej únie (EÚ) vrátane ukončenia práva veta. Informovala o tom poľská verejnoprávna televízia TVP.

Správa s rozsahom 120 strán, v ktorej sa navrhuje celkovo 267 zmien zmlúv, tiež zahŕňa vytvorenie nových výlučných právomocí EÚ a rozšírenie spoločných právomocí v rôznych oblastiach vrátane zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Témou sa stalo aj ustanovenie, ktorého znenie sa mení z „Únia zriadi hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro“ na „menou Únie je euro“, čo viacerí poľskí politici a médiá interpretujú ako zavedenie eura ako povinnej meny pre všetky členské štáty.

Spoločným menovateľom zmien je de facto presun ťažiska moci z národných štátov do Bruselu, čo sa stáva predmetom ostrej kritiky najmä zo strany konzervatívnych a národne orientovaných politikov.

Ako prezrádza tlačová správa Európskeho parlamentu, za spomenuté zmeny hlasovalo devätnásť členov výboru, šiesti boli proti a jeden člen sa hlasovania zdržal.

Na zmenách sa predtým dohodlo päť frakcií Európskeho parlamentu: Európska ľudová strana (EPP), Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D), Obnovme Európu (RE), Zelení (EFA) a Ľavica (GUE/NGL).

Frakcia Európski konzervatívci a reformisti (ECR), naopak, tieto návrhy schváliť odmietla s argumentom, že by vydláždili cestu pre „premenu EÚ na centralizovaný európsky superštát“.

Hovorca poľskej vlády Piotr Müller ešte pred hlasovaním výboru podľa poľskej tlačovej agentúry PAP pre médiá v podobnom duchu uviedol, že zmeny zmlúv povedú k zrušeniu národných štátov a vytvoreniu „superštátu EÚ“.

Je dôležité poznamenať, že prijatím správy vo výbore EP sa iba začína viacstupňový proces, v rámci ktorého sa uskutoční ďalšia diskusia a hlasovanie v Európskom parlamente, Rade EÚ a Európskej rade.

https://standard.sk/478050/zrusenie-prava-veta-a-presun-dalsich-pravomoci-do-bruselu-odobril-aj-ustavny-vybor-europarlamentu

Poslanci Evropského parlamentu usilují o zpolitizování institucí EU a zrušení práva veta v rámci plánované revize smluv.

Náměstek polského ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta na sociální síti X upozornil na včerejší hlasování Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO – Committee on Constitutional Affairs), který „odhlasoval připravený dokument, který výslovně navrhuje zrušit právo veta a dát EU více pravomocí, např. v oblasti obrany, zahraniční politiky, energetiky a dalších“.

Ve sdělení Výboru pro ústavní záležitosti z 25. října 2023 se uvádí následující:

Zprávu obsahující návrh změn smluv schválili poslanci ve středu 19 hlasy pro, 6 proti a 1 se zdržel hlasování. Doprovodné usnesení bylo přijato 20 hlasy pro, 6 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Poslanci Evropského parlamentu znovu vyzývají ke změně Smluv EU a žádají Radu, aby „okamžitě a bez projednávání předložila návrhy […] Evropské radě“, aby mohl být ustaven konvent.

Institucionální reformy a mechanismus celoevropských referend

Poslanci požadují zavedení dvoukomorového systému, který by posílil roli Parlamentu a změnil hlasovací mechanismy v Radě. Unie by byla lépe připravena jednat díky výraznému zvýšení počtu rozhodnutí přijímaných kvalifikovanou většinou (QMV – qualified majority voting) a řádným legislativním postupem (OLP – ordinary legislative procedure), zatímco Parlament by získal plnohodnotné právo zákonodárné iniciativy a stal by se spoluzákonodárcem dlouhodobého rozpočtu EU.

Poslanci rovněž požadují obrácení současné role Rady a Parlamentu při volbě předsedy Komise (která by se přejmenovala na „evropskou exekutivu“), kdy by Parlament napříště navrhoval předsedu Komise a Evropská rada by je schvalovala. Navrhují rovněž umožnit předsedovi Komise vybírat její členy na základě politických preferencí a zároveň zajistit geografickou a demografickou rovnováhu.

Návrh zprávy požaduje zavedení mechanismu celoevropských referend o otázkách týkajících se činnosti a politik Unie (včetně schválení projednávaných návrhů reformy Smlouvy) a posílení stávajících participačních mechanismů.

Pravomoci EU a subsidiarita

Poslanci chtějí zavést výlučnou pravomoc Unie v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti a sdílené pravomoci v otázkách veřejného zdraví, civilní ochrany, průmyslu a vzdělávání. Navrhují posílení sdílených pravomocí Unie v oblasti energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky v oblasti vnějších hranic v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a přeshraniční infrastruktury.

Další oblasti reformy

Návrh zprávy obsahuje také návrhy týkající se těchto oblastí:

zahraniční, bezpečnostní a obranná politika (sankce a dočasné kroky v procesu rozšíření, rozhodnutí kvalifikovanou většinou a obranná unie s vojenskou kapacitou);
jednotný trh, hospodářství a rozpočet (řešení daňových rájů, QMV pro daňová rozhodnutí, pětiletá období pro dlouhodobý rozpočet);
protokol o sociálním pokroku;
vzdělávání
obchod a investice;
nediskriminace (rozšíření seznamu chráněných zranitelných skupin a odkaz na „rovnost žen a mužů“ ve Smlouvách);
klima a životní prostředí – snížení globálního oteplování a ochrana biologické rozmanitosti jako cíle Unie, ochrana přírodních základů života a zvířat v souladu s přístupem „One Health“ (Jedno zdraví“);
energetická politika (integrovaná evropská energetická unie);
prostor svobody, práva a bezpečnosti (další pravomoci pro Europol, násilí na základě pohlaví a trestné činy proti životnímu prostředí stíhané podle práva EU) a
migrace (společné minimální normy v oblasti občanství a víz, přísnější opatření na ochranu hranic, hospodářská a sociální stabilita a dostupnost kvalifikované pracovní síly).

O zprávě budou hlasovat všichni poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání ve dnech 20. – 23. listopadu.

https://casopisargument.cz/?p=53512

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20231023IPR08163/eu-treaties-reform-meps-submit-proposals-to-strengthen-eu-capacity-to-act