P.C.ROBERTS: PRAVDA O OTROCTVE

Bylo otroctví špatnou nebo zděděnou institucí? Vzniklo otroctví v anglických koloniích v Severní Americe v 17. století nebo jeho počátky sahají do doby, kterou historie ani nezná?

Je otroctví rasistické nebo je založeno na ekonomických motivech?

Pokud chce člověk problému porozumět, jsou to důležité otázky.

Pokud však chce člověk zapojit ostatní do emocí za účelem získání preference a jejích odměn, peněz a moci, nebo jen proto, aby se těšil ze spravedlnosti morálního vypovězení svých bližních, stojí před nimi tyto otázky. Skutečnost, že tyto otázky nejsou nikdy kladeny a nejsou součástí černošských studijních programů na univerzitách nebo projektu falešné historie New York Times – projektu 1619 – je přesvědčivým důkazem toho, že dnes je otroctví emotivním slovem používaným k démonizaci bílých lidí a k ospravedlnění přednosti černých lidí.

Otroctví je americkým školním dětem prezentováno jako něco, co běloši udělali s černochem. Proto jsou bílí lidé rasisté a musí nějakým způsobem platit za otroctví černochů, které skončilo v USA před 156 lety.

Existuje tolik nevyžádaných otázek. Například, jak se černoši přivezení do Severní Ameriky stali otroky? Kdo je zotročil? Odpověď, která je výbušná je, že černoši byli zotročeni jinými černochy.

Hlavním zdrojem otroků pro obchod s otroky bylo černé království Dahome. Dahome se účastnil otrokářských válek s jinými černými královstvími nebo kmeny a stal se dominantní mocností.

Jak píše Encyclopedia Britiannica : „Dahome byl organizován pro válku, nejen proto, aby rozšířil své hranice, ale také aby získal otroky. Otroci byli buď prodáni Evropanům [nebo muslimům] výměnou za zbraně, nebo pokračovali v práci na královských plantážích, které dodávaly jídlo armádě a dvoru. “

Socialista Karl Polanyi napsal klasické dílo: Dahome a obchod s otroky vydané v roce 1966. Kniha se nehodí k naší době probuzení a agendě černých studií a již není k dispozici v tisku.

Dnes je Dahome známá jako Benin. Na pláži v Ouidah je památník, Brána návratu, připomínající životy Afričanů zajatých černým královstvím Dahome a prodávaných Arabům a Evropanům jako otroci nebo obchodovaní za střelné zbraně.

Jinými slovy, původem černých otroků byli obchodníci s černými otroky.

Proč evropští námořní kapitáni přivedli do Severní Ameriky černé otroky? Odpověď je, že existovala úrodná půda schopná produkovat výnosné plodiny a bez pracovní síly. Ti, kteří měli od anglického krále pozemkové granty nebo listiny, potřebovali práci, aby byla země použitelná. Nebyla žádná jiná pracovní síla.

Otroci nebyli do USA přivedeni kvůli rasismu, ale kvůli ekonomickým motivům. Černí Afričané prodali další černé Afričany obchodníkům za střelné zbraně, které založily dominanci Dahome. Obchodníci prodávali otroky jako pracovní sílu těm, kteří vlastnili půdu, která pocházela z pozemkových grantů nebo listin od anglického panovníka a neměl nikoho na práci. Otroctví bylo založeno jako pracovní síla v zemědělství dlouho předtím, než existovaly Spojené státy.

Tím se dostáváme zpět k úvodní otázce této eseje. Bylo otroctví špatnou nebo zděděnou institucí? Zda něco není v pořádku, záleží na dobové morálce. V té době černé království Dahome a ostatní černoši, s nimiž se Dahome účastnil otrockých válek, nepovažovali otroctví za špatné. Neudělali to ani Arabové, kteří po celá staletí dobývali evropská pobřežní města pro bílé otroky. Neudělali to ani Evropané, kteří přivezli zakoupené otroky do Severní Ameriky. Ani kolonisté, kteří si koupili pracovní sílu. Neudělali to ani původní otroci, zajatci, kteří sami bojovali ve válkách s otroky.

Otroctví bylo skutečností po tisíciletí. Dlouho předtím, než bílí lidé měli černé otroky, měli bílé otroky a sami byli otroky ve vlastnictví Arabů. Na konci 18. a na počátku 19. století byli Severoameričané zotročeni, když americké obchodní lodě byly zajaty severoafrickými provinciemi Osmanské říše. Po několik let platil Kongres USA vysoké částky výkupným Američanům zotročeným v Alžíru, Tunisu a Tripolisu. Prezident Thomas Jefferson byl z toho unavený a poslal americké námořní síly, které zajaly Tripolis, a rozbil praxi zotročování zajatých amerických posádek obchodních lodí – tedy v hymně amerických mariňáků – „na břeh Tripolisu“.

Otroctví bylo všude. Byla to zděděná instituce. Ve válkách s africkými otroky mohl člověk zahájit bitvu jako svobodná osoba, a pokud by byl poražen, stalby se otrokem. Osoba narozená otrockým rodičům nepoznala žádný jiný život. V Severní Americe, kde otroci tvořili zemědělskou pracovní sílu, se všichni narodili do společnosti, ve které bylo otroctví zavedenou institucí. Byl to výsledek volby provedené ve vzdálené době, kdy neexistovala žádná alternativní pracovní síla.

Americká a francouzská revoluce, jak se jim říká, vyústila v idealismus svobodné osoby a osoby zasažené tímto ideálem se obrátily proti otroctví jako k nesprávnému, jak se zdá být v rámci tohoto ideálu západní civilizace. V černé Dahome to však nebylo špatné.

Zvažte americkou daň z příjmu. Když byl zvolen prezident Reagan, sazba daně z investičního příjmu byla 70%. Nejvyšší daňová sazba na mzdy a platy byla 50%. Jinými slovy, privilegovaní (hlavně bílí) bohatí byli zdaněni stejnou sazbou jako černí otroci z 19. století.

Jak je nyní Američan, na jehož práci má vláda nárok, svobodným mužem? Je zřejmé, že není svobodným mužem. Můžeme říci, že je rozdíl mezi současným Američanem a otrokem, protože vláda vlastní pouze procento své práce a nikoli osobu samotnou – pokud tato osoba neplatí své daně, v takovém případě může být uvězněn a jeho práce byla pronajata soukromým společnostem, které věznici platí za použití práce vězně.

Mimořádné nezvládnutí příslušných otázek diskutovaných v této eseji způsobilo rasové rozdělení v USA plné nenávisti. Tuto nenávist pěstují každý den nezodpovědná média, Demokratická strana, univerzity, Projekt NY Times 1619 a kritická rasová teorie vyučovaná na veřejných školách.

Nyní, když byla vytvořena veškerá ta nenávist, jak se jí zbavíme? Jak dezinformace prochází vědeckou skutečností, jak můžeme získat pravdu a uniknout lžím, které nás ničí?

Autor: Paul Craig Roberts

https://www.paulcraigroberts.org/2021/06/03/the-truth-about-slavery/

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/paul-craig-roberts-pravda-o-otroctvi/