PROTIPRÚD – ISTANBULSKÝ DOHOVOR V ŠTÝLE WURST(OVEJ)A

Istanbulský dohovor: Prepašovanie diktátu LGBTI. Rod a rodová identita ako sociálny konštrukt. Cieľom je nestereotypn(ý)á Conchita Wurst(ová)? Nastupuje genderová polícia GREVIO

Ľubomír Huďo odhaľuje taktizovanie vplyvnej loby na európskej scéne, ktorá chce ovplyvňovať vzdelávací systém našich detí v duchu transsexuálnych a intersexuálnych experimentov

Slovensko sa chystá na ratifikáciu Istanbulského dohovoru, pričom tento dokument na prvý pohľad pôsobí pozitívnym a humánnym dojmom. Skutočne v ňom ide len o pomoc týraným ženám a odmietanie násilia zo strany testosterónových agresorov? Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu páchaného na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu bol podpísaný 11. mája 2011 v Istanbule. Základom prijatia tohto špecifického dohovoru bol impulz z jednotlivých krajín, ktoré na základe rôznych výskumov odhalili vysoký výskyt násilia páchaného na ženách, a zistili tak aj nedostatky ohľadom poskytovania pomoci a podpory týmto ženám.

Slovenská republika ako jedna z prvých krajín podpísala Istanbulský dohovor a vláda tak vyjadrila svoj súhlas v boji proti domácemu násiliu, ale s výhradou ratifikácie. Európsky parlament v marci tohto roku navrhol, aby sa k dohovoru pridali všetky krajiny EÚ. Istanbulský dohovor podporilo všetkých 28 krajín EÚ, no len 14 ho zatiaľ ratifikovalo. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter v septembri tohto roku po vystúpení vo výboroch Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) vyhlásil, že Istanbulský dohovor ratifikujeme do konca roka.

Petícia proti ratifikácii

Občianske združenie Aliancia za rodinu odovzdala Úradu vlády SR petíciu proti Istanbulskému dohovoru, ktorú podpísalo viac ako 12 600 občanov, čím sa zaradila k najúspešnejším internetovým petíciám na Slovensku. Jej cieľom bolo pripomenúť predstaviteľom štátu, že ľudia preferujú hodnoty rodiny a neželajú si, aby deťom v školách vštepovali, že si môžu vybrať rod, alebo ich učili tzv. nestereotypným úlohám.

Aliancia v petícii, okrem iného, uvádza: „Ministrovi (zahraničných vecí – pozn. red.) Lajčákovi asi nestačila kontroverzná Stratégia ľudských práv. Neviem, prečo naše predsedníctvo musíme korunovať ešte väčšími hlúposťami. Veď čo by mohlo viac pomôcť týraným ženám ako to, že sa všetky naše deti budú učiť tzv. nestereotypným rolám priamo v škole? A inak, vedeli ste, že rod je len súbor rolí a nemá nič s Vaším pohlavím? Bez týchto „hlbokých múdrostí“ by sme asi nevedeli ženy ochrániť pred násilím. Ako sme mohli celé stáročia takto prežiť? Ratifikácia týchto nezmyslov ohľadom rodu, ktorý si vraj môžeme vybrať, nešla tak rýchlo, ako si predstavovali. Iba 14 štátov EÚ zatiaľ tento ideologický nezmysel ratifikovalo, a preto sa Európska komisia rozhodla, že Istanbulský dohovor chce za EÚ prijať ona. Čo na tom, že to nerešpektuje princíp subsidiarity? A čo robí náš minister Lajčák a ministerka spravodlivosti Žitňanská? Otvorene tieto nezmysly podporujú a tlačia na úrovni EÚ. Ale naši občania sú proti! Istanbulský dohovor je dôvod na týranie organizácií, ktoré pomáhajú týraným ženám. Ešte sme Istanbulský dohovor ani neratifikovali a už týra a trestá organizácie, ktoré pomáhajú týraným ženám! Toto je jeho cieľ? „Áno pre život” a „Spišská katolícka charita” boli vyhodnotené pri grante na Úrade vlády ako organizácie s najlepšími projektmi pre týrané ženy na prvom mieste. Až kým neprišiel list z EÚ, aby ich vylúčili, lebo patrili medzi 105 organizácií, ktoré podpísali list proti Istanbulskému dohovoru. Toto má byť pomoc týraným ženám? Absolútna hanba. Pomáhame ženám, ale dohovor nám vôbec nepomáha. Rod už nie je totožný s pohlavím, ale má to byť len súbor rolí. Role mužov a žien rozdeľuje na stereotypné a nestereotypné. O nestereotypných chce deti učiť a stereotypné odstraňovať. A čo je stereotyp, to si zrejme svojvoľne určia tak, ako im vyhovuje.“

Peniaze na propagandu

Istanbulský dohovor je predstavovaný ako legislatívny balíček, ktorý má ukončiť a vo väčšej miere eliminovať násilie na ženách, domáce násilie a násilie založené na rode. Dokument presadzujú niektoré mimovládne organizácie v snahe ideologicky presadiť definovanie rodu ako sociálneho konštruktu. Podľa lobistickej skupiny, ktorá pretláča agendu LGBTI (presadzovanie dominantných práv ľudí, ktorí sa definujú ako lesby, gejovia, bisexuáli, transrodoví a intersexuálni), máme rod vnímať len na základe sociálnej definície. Ako sociálny konštrukt si môže jedinec určiť, čo chce ako napr. v prípade nestereotypn(ej)ého Conchit(y)a Wurst(ovej)a, ktorý(á) v roku 2014 vyhral(a) spevácku súťaž Eurovízia.

Bradatá speváčka Conchita Wurst z Rakúska je dvadsaťpäťročný rakúsky transvestita Thomas Neuwirth. So symbolmi ako sú upravené fúzy a brada, parochňa s dlhými vlasmi a ženské večerné šaty, zvíťazil v súťaži, ktorú sledovalo približne 180 miliónov ľudí v 45 krajinách. Priezvisko Wurst v tomto prípade podľa agentúry APA naznačuje aj nemecký výraz pre klobásu, aj nemecký hovorový výraz „byť fuk“, teda pohlavie je úplne fuk, počíta sa len človek. Sám Neuwirth tvrdí, že do jednej osoby sa vmestia dve pohlavia…

Na propagandu takéhoto druhu nechýbajú prostriedky. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí zneužíva peniaze daňových platcov a poskytuje 763 500 EUR na propagáciu podobných aktivít ako Istanbulský dohovor a to cez mimovládku Možnosť voľby, ktorá otvorene propaguje genderovú ideológiu.

Konkrétne výhrady

Oficiálne je cieľom dohovoru odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných úlohách žien a mužov. Je tu zároveň záväzok začleniť do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania študijné materiály týkajúce sa problematiky rodovo podmieneného násilia a nestereotypných rodových rolí, čo je snaha presadiť rodovú teóriu do štátnej vzdelávacej politiky.

Monitorovací mechanizmus, ktorým sa vytvára skupina expertov – GREVIO, disponuje rozsiahlymi kompetenciami, cez ktoré môže byť vytváraný neprimeraný tlak aj na záležitosti týkajúce sa vzdelávania a rodiny. GREVIO sa môže stať inštitúciou, ktorá bude presadzovať politickú agendu v oblasti genderovej teórie. V záväzku je obsiahnuté výrazné obmedzenie práv rodičov rozhodovať o výchove a vzdelávaní svojich detí. Toto ustanovenie môže byť zneužité ako nástroj na výraznú zmenu učebných materiálov k danej tematike, a zároveň môže byť v rozpore s viacerými medzinárodnými zmluvami, ktoré potvrdzujú právo rodičov rozhodovať o výchove svojich detí.

Stále sú to rodičia, ktorí majú najväčšie právo, ako aj najväčšiu zodpovednosť pri vzdelávaní svojich detí. V dohovore dochádza k obmedzeniu práv rodičov na výchovu detí, pretože štáty sa zaväzujú, že prijmú opatrenia na odstránenie všetkých modelov správania, ktoré sú založené na stereotypných rolách žien a mužov a zavedú na všetkých stupňoch škôl na to potrebné študijné materiály. Pritom je tu skúsenosť aj z Európskeho parlamentu, že za stereotypnú rodovú rolu ženy je často označované aj materstvo.

Odborníci, ktorí si dovolili polemizovať s niektorými časťami Istanbulského dohovoru, boli zosmiešňovaní a vylúčení z akejkoľvek diskusie. Už v roku 2013 vypracovali experti z Fóra pre verejné otázky a z Fóra života, ktoré združuje vyše 50 organizácií a stovky jednotlivcov, obsiahly materiál, kde žiadajú zastaviť ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Uvádzajú štyri hlavné výhrady: nejednoznačnosť pojmov v dohovore, zasahovanie do rodičovských práv v otázke vzdelávania, snahu o odstránenie zvykov a tradícií a vytvorenie nejednoznačného monitorovacieho mechanizmu.

Máme vlastne slobodný a demokratický výber. Zostaneme otcami, matkami, dcérami, synmi, bratmi, sestrami, bratrancami, sesternicami alebo budeme rôznymi variáciami Conchit(u)y Wurst(a)ovej, zmanipulovanými vzdelávacím systémom pod drobnohľadom agentov GREVIO. Je len na nás, či budeme pasívne vyčkávať, alebo povieme rázne NIE!

http://www.protiprud.sk/politika/2126.htm